jump to navigation

Statystyka i taniec 02/25/2014

Posted by Mikołaj Morzy in nauka.
10 Komentarzy

Pilnie przygotowuję się do nowego semestru i mam nadzieję, że uda mi się mile zaskoczyć studentki i studentów. Tymczasem mały drobiazg z ulubionej przeze mnie kategorii: sztuka i nauka. Czy da się wytłumaczyć najprostsze pojęcia statystyczne, takie jak próbka i populacja, rozkład prawdopodobieństwa, wariancja i korelacja, przy użyciu tańca? Oczywiście, a efekt jest bardzo miły dla oka. Dwoje Anglików, Lucy Irving i Andy Field, w ramach projektu „Communicating Psychology to the Public through the Dance” pokazują, jak podstawowe pojęcia z obszaru statystyki można łatwo przetłumaczyć na pojęcia z życia codziennego. Skoordynowany taniec jest okazją do wytłumaczenia, czym jest pozytywna i negatywna korelacja, czemu rozkłady prawdopodobieństwa pomagają lepiej zrozumieć zjawiska, i czym jest błąd oszacowania cech populacji na podstawie analizy próbki. Dyskusje  na temat pomysłu odbywają się na Twitterze tu i tu.

Reklamy

Grywalizacja kursu akademickiego – czy to się podoba? 02/11/2014

Posted by Mikołaj Morzy in sieci społeczne.
add a comment

W semestrze zimowym 2013/14 prowadziłem razem z dr Agnieszką Ławrynowicz kolejną edycję przedmiotu „Technologie semantyczne i sieci społecznościowe”. Przedmiot składa się z cyklu laboratoriów i wykładów, a jego głównym celem jest, z jednej strony, przybliżenie studentkom i studentom podstawy stosu technologii semantycznych, a z drugiej strony, zaprezentowanie nauki związanej z sieciami, modelami powstawania sieci, dysseminacją informacji w sieciach, mikro- i makro-ewolucją struktur sieciowych, itp. W zeszłym roku poczyniliśmy pierwsze, nieśmiałe próby wprowadzenia elementów grywalizacji, ale dopiero od tego semestru wzięliśmy się za to na poważnie.

Grywalizacja tego kursu wykorzystywała kilka kluczowych elementów.

 1. punkty: zamiast zaliczać przedmiot (zarówno wykład jak i laboratorium) przez jednorazową próbę (np. egzamin, kolokwium, pojedynczy projekt), konsekwentnie stosowaliśmy podejście punktowe, dzięki czemu przez cały czas trwania przedmiotu studentki i studenci mieli kontrolę nad oceną końcową, jaką mieli otrzymać. Punkty zostały tak obliczone, aby otrzymanie oceny dostatecznej wiązało się z absolutnie najmniejszą ilością wymaganej pracy, ocena dobra była możliwa do uzyskania w wyniku stosunkowo niewielkiego własnego zaangażowania, natomiast otrzymanie oceny bardzo dobrej wymagało dużej systematyczności oraz sporego nakładu własnego czasu (osobiście wystawianie ocen na studiach uważam za absurd ciężkiego kalibru)
 2. praca a nie wynik: jak pokazuje Richard Wiseman w fantastycznej książce „59 seconds” najlepsze efekty dydaktyczne ma chwalenie za włożoną pracę, a nie osiągnięty wynik. Poszczególne zadania w trakcie semestru były tak zaprojektowane, żeby wymagały dość dużo indywidualnej pracy, natomiast nie podlegały one ocenie negatywnej – w komentarzach do autorek i autorów rozwiązań czasami zamieszczałem uwagi dotyczące przesłanego rozwiązania, ale nagradzałem pracę kompletem punktów
 3. fun: w trakcie semestru zaproponowaliśmy studentkom i studentom trzy gry, które delikatnie nawiązywały do tematów poruszanych w trakcie wykładu, ale miały na celu raczej swobodną zabawę a nie ścisłe cele dydaktyczne. Gry były proste (jak się okazało, za proste) i były na poboczu głównego nurtu wykładu

Jeśli chodzi o sposoby zdobywania punktów, to było to uzależnione od formy zajęć. Przykładowo, aby zdobywać punkty potrzebne do zaliczenia wykładu można było:

 • otrzymać punkty za obecność na wykładzie (obecność nie jest wymagana, ale jest nagradzana),
 • otrzymać punkty za odpowiedzi w quizie który się pojawiał po każdym wykładzie,
 • otrzymać punkty za notki blogowe umieszczane na blogu przedmotu,
 • otrzymać punkty za pozycję zajętą w jednej z gier.

Analogicznie, aby zaliczyć laboratorium można było:

 • otrzymać punkty za obecność na laboratorium,
 • otrzymać punkty za realizację jednego z czterech zadań domowych publikowanych w trakcie semestru,
 • otrzymać punkty za pozycję w rankingu projektów zaliczeniowych (opcjonalne, większe zadania programistyczne prezentowane w trakcie ostatniego wykładu przed całym rokiem).

Na ostatnim wykładzie studentki i studenci pokazywali swoje projekty, była ciekawa dyskusja o wykorzystywanych narzędziach i podejściach, było też głosowanie na najfajniejsze projekty i rozdanie nagród dla zwycięzców.

Szczegóły punktacji, opisy gier oraz sposób publikacji aktualnego rankingu punktowego (dla laboratoriów i wykładów) można sobie obejrzeć na stronie przedmiotu: semantic.cs.put.poznan.pl

Na ostatnim wykładzie rozdaliśmy też ankietę, na którą odpowiedziało 29 osób. 93% osób zadeklarowało, że przedmiot spełnił ich oczekiwania. Zapytaliśmy konkretnie o:

 • ocenę sposobu zaliczenia wykładu i laboratorium (skala 1-5)
 • ocenę jakości materiałów dydaktycznych do zajęć (skala 1-5)
 • ocenę pomysłu z grywalizacją przedmiotu (skala 1-5)
 • ogólną ocenę przedmiotu (skala 1-10)

Poniżej prezentuję zbiorcze wyniki:

1
2
3
4
5
6

Z prawdziwą przyjemnością zauważamy, że przedmiot się generalnie podoba, a sposób zaliczenia wykładu i laboratorium jest oceniany dobrze/bardzo dobrze. Zapytaliśmy też studentki i studentów o sugerowane zmiany jeśli chodzi o przedmiot. Oto, czego ich zdaniem w trakcie przedmiotu było za dużo:

 • ontologii
 • grafów
 • tych samych funkcji pokazywanych w różnych narzędziach
 • wzorów
 • różnych modeli sieci
 • różnych tematów (w opinii niektórych to jest materiał na dwa wykłady)

O czym mówiliśmy w trakcie wykładów i laboratoriów za mało? Oto lista tych elementów, których Waszym zdaniem zabrakło lub było ich niewystarczająco:

 • języki zapytań do grafowych baz danych
 • systemy rekomendacyjne (kilka wskazań)
 • Neo4J (kilka wskazań)
 • konkretne API sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, Knowledge Graph)
 • projekty łączące wiedzę zdobywaną na różnych laboratoriach (kilka wskazań)
 • integracja z istniejącymi systemami
 • użycie narzędzi i teorii do realizacji konkretnych zadań (czy nie taki był cel realizacji projektów grupowych?)
 • modele predykcji w sieciach społecznościowych

Zapytaliśmy też studentki i studentów o ich sugestie, których celem ma być polepszenie wykładu dla przyszłych pokoleń. Oto Wasze propozycje:

 • lepsze i trudniejsze (sic!) gry, ta sugestia pojawiła się kilkukrotnie
 • wprowadzenie obowiązkowych projektów, które miałyby ze sobą walczyć (np. o popularność)
 • więcej zadań laboratoryjnych do wyboru
 • zadanie dotyczące predykcji w sieciach społecznościowych, wykorzystujące serwis Kaggle
 • mniej „pływania” z punktami, punkty powinny być przewidywalne od początku do samego końca (tu akurat zgadzam się w 100% i posypuję głowę popiołem)

Tak jak deklarowałem na ostatnim wykładzie, prowadzenie tego przedmiotu daje mi dużo radości i satysfakcji, bardzo poważnie traktuję głosy studentek i studentów, dziękuję za szczere ankiety i na pewno postaramy się uwzględnić większość uwag krytycznych przygotowując przyszłoroczną edycję przedmiotu.

%d blogerów lubi to: